Website Policy

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแบรนด์สตลอดจนสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้โดยติดต่อที่อีเมล์ service@burgundydipper.com

การสงวนสิทธิ์

เว็บไซต์ burgundydipper.com ประกอบด้วยเนื้อหา ทั้งภาพถ่าย ข้อความ ตลอดจนเครื่องหมายการการค้าต่างๆ ซึ่ง บริษัท โบฮีเมี่ยน ราฟโซดี้ จำกัด ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ได้

บริษัท โบฮีเมี่ยน ราฟโซดี้ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์มิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอม

การลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อสินค้า

ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์จะถูกเก็บเป็นความลับและไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงทั้งที่อยู่, ที่อยู่อีเมล์ และหรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและส่งสินค้าให้กับผู้ที่งทะเบียนใช้บริการ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ service@burgundydipper.com